0 nhận xét

Một số lỗi thường gặp khi viết ngôn ngữ C

Lỗi 1: [Error] ld returned 1 exit status / [lỗi] id trả về 1 trạng thái thoát.

Nguyên nhân:

1. Có chương trình đang chạy.

2. Thiếu & cho biến

Khắc phục:

1. Tắt chương trinh và chạy lại

2. Bổ sung dấu tuy xuất địa chỉ &

Lỗi 2: [Error] request for member ‘TS’ in ‘(a + ((sizetype)(((long long unsigned int)i) * 8ull)))’, which is of pointer type ‘ps* {aka phanso*}’ (maybe you meant to use ‘->’ ?) Lỗi 3: [Error] ‘_gcd’ is not a member of ‘std’

Nguyên nhân: Thiếu cú pháp hay sai cú pháp.

Khắc phục: Chỉnh sửa cú pháp cho đúng, ở trường này điền đúng cú pháp phải thêm 2 dấu __ “std::__gcd(a,b)”.

Lỗi 4: [Error] ‘p’ was not declared in this scope

Nguyên Nhân: Chưa khai báo biến (biến là tên dùng trong việc khai báo và tính toán…).

Khắc phục: Khai báo biến (Cấu trúc khai báo: kieudulieu tenbien).

Lỗi 5: Lỗi chương trình chạy nhưng không hiện ra hàm chúng ta muốn

Nguyên nhân:

1. Biến không có giá trị.

2. Thiếu dấu {} (Hàm if nếu bên trong có từ 2 câu lệnh trở lên).

3. Thiếu truyền địa chỉ dấu &

Khắc phục:

1. Thay đổi biến có giá trị và chạy lại.

2. Bổ sung dấu {}

3. Thêm dấu & vào tên biến cần tuyền giá trị

Lỗi 6: [Error] name lookup of ‘i’ changed for ISO ‘for’ scoping [-fpermissive]

Nguyên nhân: Do biến i bị hủy khi ra khỏi vòng lặp. Hoặc biến i chưa khai báo kiểu dữ liệu.

Khắc phục: Thêm dấu {} cho vòng lặp hoặc thêm kiểu dữ liệu cho biến i.

Lỗi 7: [Error] too few arguments to function ‘ps rutgon(ps*, int)’ Lỗi 8: [Error] conversion from ‘int’ to non-scalar type ‘ps {aka phanso}’ requested Lỗi 9: [Error] conflicting declaration ‘ps n’ / khai báo xung đột ‘ps n’

Nguyên nhân: Khai 1 biến 2 kiểu dữ liệu khác nhau.

Khắc phục: Xóa bớt 1 kiểu diễu liệu và thay thế tên biến khác.

Lỗi 10: [Error] cannot convert ‘ps {aka phanso}’ to ‘long int’ in initialization

Nguyên nhân: Khai báo sai kiểu dữ liệu.

Khắc phục: Khai báo lại kiểu dữ liệu cho đúng.

Lỗi 11: [Error] expected ‘}’ at end of input

Nguyên nhân: Thiếu dấu }.

Khắc phục: Thêm dấu } sao cho đủ số lượng.

Lỗi 12: [Error] redefinition of ‘ps lonnhatmangphanso(ps*, int)’ / [Lỗi] định nghĩa lại ‘ps lonnhatmangphanso (ps *, int)’

Nguyên nhân: Xuất hiện 2 hàm giống nhau trong file

Khắc phục: Xóa đi một hàm.

Lỗi 13: [Error] ‘__gcd’ is not a member of ‘std’ Lỗi 14: expected declaration or statement at end of input

Nguyên nhân: Thiếu bộ phận nào đó trong hàm (tuyến ở cuối đầu vào).

Khắc phục: Thêm hoặc bộ sung thêm các câu lệnh.

Lỗi 15: [Error] no match for ‘operator>’ (operand types are ‘ps {aka phanso}’ and ‘ps {aka phanso}’)

 

Lỗi 16: [Error] storage size of ‘a’ isn’t known / kích thước lưu trữ của ‘a’ không được biết

Nguyên nhân: Mảng a[][100] chưa khai bao kích thước đầy đủ.

Khắc phục: Thêm giá trị a[100][100] cho mảng.

Lỗi 17: [Error] expected initializer before ‘int’

Nguyên nhân: Thiếu một dấu, hay lệnh gì đó trước hàm int main()

Khắc phục: Thêm dấu vào chỗ bị thiếu trước hàm main.

Lỗi 18: [Error] invalid conversion from ‘int’ to ‘int*’ [-fpermissive]

Nguyên nhân: Chưa khai báo mảng a[100]

Khắc phục: Khái báo lại thành kiểu mảng

Lỗi 19: [Error] invalid use of void expression

Nguyên nhân: Dùng hàm void không hợp lệ

Khắc phục: Điều chỉnh cách sử dụng những hàm void trong hàm main() cho đúng kiểu

Lỗi 20: [Error] ISO C++ forbids comparison between pointer and integer [-fpermissive]

Nguyên nhân: Không thể so sách con trỏ và số nguyên

Khắc phục: Kiểm tra 2 giá trị có cùng kiểu dữ liêu hay không, nếu ý tưởng bạn đúng mà vẫn không được thì bạn hãy kiểm tra xem 1 trong 2 giá trị đã viết câu lệnh đúng hay không.

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.