0 nhận xét

Tổng hợp thư viện dùng trong ngôn ngữ lập trình C

#include <stdio.h> //Dùng hàm printf (“thong tin”), scanf (“%…”,&bien)

#include <conio.h> //Dùng hàm clrscr() và getch()

#include <stdlib.h> //Dùng hàm rand () và srand ()

#include <time.h> //Dùng cho hàm time ()

#include <algorithm> //Dùng hàm std::__gcd (a,b)

#include <semaphore.h> //Dùng các hàm semaphore: sem_init (&biến, giá trị chia sẽ, giá trị semaphore), sem_t (tên biến), sem_wait (&biến), sem_post (&biến)

#include <pthread.h> //Dùng hàm pthread_create (&biến, thuộc tính (NULL: mặt đinh), địa chỉ hàm, địa chỉ đến vùng dữ liệu), pthread_t (tên biến), pthread_exit (NULL)

#include <unistd.h> //Các hàm của UNIX: getpid()

#include <signal.h> //Dùng hàm signal(mã tín hiệu, tên hàm); mã tính hiệu như: SIGINT (ctrl + c) là ngắt chương tình, SIGTSTP (ctrl + z) là dừng chương trình, SIGABRT (trl + \) là kết thúc chương trình

#include <math.h> //Dùng các phím tính toán như sqrt (căn)

#include <sys/un.h>

#include <sys/socket.h>

#include <sys/types.h>

#include <string.h> //Dùng các hàm như strcmp(chuỗi 1,chuỗi 2) nếu < 0 thì chuỗi 2 > chuỗi 1, nếu == 0 thì chuỗi 1 = chuỗi 2, nếu > 0 thì chuỗi 1 > chuỗi 2,…

#define MAX 100

#include <iostream>

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.