0 nhận xét
Hướng dẫn code chu trình Euler và đường đi Euler bằng ngôn ngữ C

Hướng dẫn code chu trình Euler và đường đi Euler bằng ngôn ngữ C

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define MAX 100
#define input “g:/test2.txt”
typedef struct graph{
int n;
int a[MAX][MAX];
}DOTHI;
int DocDoThi(char text[MAX],DOTHI &g){
FILE *f;
f=fopen(text,”rt”);
if(f == NULL){
printf(“\n Khong tim duoc file”);
return 0;
}
fscanf(f,”%d”,&g.n);
for(int i=0; i<g.n;i++){
for(int j=0;j<g.n;j++)
fscanf(f,”%d”,&g.a[i][j]);
}
fclose(f);
return 1;
}
void XuatDoThi(DOTHI g){
printf(“\n So dinh cua ma tran la: %d”,g.n);
printf(“\n Ma Tran: \n”);
for(int i=0;i<g.n;i++){
printf(“\t”);
for(int j=0;j<g.n;j++)
printf(“%d “,g.a[i][j]);
printf(“\n”);

}
}
struct STACK{
int array[100];
int size;
};
void khoitaoStack(STACK &stack){
stack.size=0;
}
void DayGiaTriVaoStack(STACK &stack, int value){
if(stack.size + 1 >= 100)
return;
stack.array[stack.size] = value;
stack.size ++;
}
void TimDuongDi(int i, DOTHI &g, STACK &stack){
for(int j=0;j<g.n;j++){
if(g.a[i][j] != 0){
g.a[i][j] = g.a[j][i] = 0;
TimDuongDi(j,g,stack);
}
}
DayGiaTriVaoStack(stack,i);
}
int KiemTraChuTrinhEuler(DOTHI g){
int i,j;
int x = 0;
int flag=0;
for(i=0;i<g.n;i++){
for(j=0;j<g.n;j++){
if(g.a[i][j] != 0){
x = i;
flag = 1;
break;
}
}
if(flag == 1)
break;
}
DOTHI temp = g;
STACK stack;
khoitaoStack(stack);
TimDuongDi(x,temp,stack);
for(i=0;i<temp.n;i++){
for(j=0;j<temp.n;j++){
if(temp.a[i][j] != 0)
return 0;
}
}
if(stack.array[stack.size – 1] != stack.array[0])
return 0;
printf(“\n Chu trinh Euler: “);
for(i= stack.size – 1;i>= 0;i–)
printf(“%d “,stack.array[i]+1);
return 1;
}
int KiemTraDuongDiEuler(DOTHI g){
int i,j;
int x = 0;
int flag=0;
int bac = 0;
for(i=0;i<g.n;i++){
bac = 0;
for(j=0;j<g.n;j++){
if(g.a[i][j] != 0){
bac++;
}
}
if(bac % 2 != 0){
x =i;
flag = 1;
break;
}
}
if(flag ==0)
return 0;
DOTHI temp = g;
STACK stack;
khoitaoStack(stack);
TimDuongDi(x,temp,stack);
for(i=0;i<temp.n;i++){
for(j=0;j<temp.n;j++){
if(temp.a[i][j] != 0)
return 0;
}
}
if(stack.array[stack.size – 1] == stack.array[0])
return 0;
printf(“\nDuong di Euler: “);
for(i= stack.size – 1;i>= 0;i–)
printf(“%d “,stack.array[i]+1);
return 1;
}
int main(){
DOTHI g;
if(DocDoThi(input,g) == 1){
printf(“\n Do thi doc thanh cong…”);
XuatDoThi(g);
printf(“Bam 1 phim bat ki de bat dau xet tim chu trinh euler …\n\n”);
getch();
if(!KiemTraChuTrinhEuler(g)){
printf(“Khong co chu trinh Euler trong do thi cua ban\n”);
printf(“Bam 1 phim bat ki de bat dau xet tim duong di euler …\n\n”);
getch();
if(!KiemTraDuongDiEuler(g)){
printf(“Khong co duong di euler trong do thi cua ban \n”);
}
}
}
getch();
}

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.