0 nhận xét
Hướng dẫn code nhập xuất ma trận kề từ file

Hướng dẫn code nhập xuất ma trận kề từ file bằng c

Ngoài đoạn code bên dưới ra, bạn cần tạo thêm một ma trận vào file có đuôi txt trong ổ đĩa nào đó trên máy tính. Thì lúc đấy bên dưới phần define ta thay thế đường dẫn đó vào.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define MAX 100
#define input “g:/test.txt”
typedef struct graph{
int n;
int a[MAX][MAX];
}DOTHI;

int DocDoThi(DOTHI &g,char text[MAX]){
FILE *f;
f=fopen(text,”rt”);
if(f==NULL){
printf(“\n Khong tim thay tai lieu”);
return 0;
}
fscanf(f,”%d”,&g.n);
for(int i=0; i<g.n;i++){
for(int j=0; j<g.n;j++)
fscanf(f,”%d”,&g.a[i][j]);
}
fclose(f);
return 1;
}
void XuatDoThi(DOTHI g){
printf(“\n So dinh: %d”,g.n);
printf(“\n Ma tran: \n”);
for(int i=0; i<g.n;i++){
printf(“\t”);
for(int j=0; j<g.n;j++)
printf(“%d “,g.a[i][j]);
printf(“\n”);
}
}

int main(){
DOTHI g;
if(DocDoThi(g,input) == 1){
printf(“\n Doc do thi thanh cong”);
XuatDoThi(g);
}
getch();
}

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.