0 nhận xét
Hướng dẫn code thuật toán Dijkstra

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một thuật toán mới với tên gọi là Dijkstra. Với thuật toán này bạn có thể tìm đường đi từ một đỉnh đến đỉnh bất kỳ nhanh nhất. Và sau đây là phần hướng dẫn.

Hướng dẫn code thuật toán Dijkstra bằng ngôn ngữ C

Ma trận mẫu:

6
0 1 3 0 4 0
1 0 7 0 1 0
3 7 0 5 0 0
0 0 5 0 4 3
4 1 0 4 0 2
0 0 0 3 2 0

Dưới đây là toàn bộ code về thuật toàn Dijkstra mời các bạn theo dõi.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define MAX 100
#define input “g:/test2.txt”
#define VOCUC 1000
typedef struct graph{
int n;
int a[MAX][MAX];
}DOTHI;
int DocDoThi(char text[MAX],DOTHI &g){
FILE *f;
f=fopen(text,”rt”);
if(f == NULL){
printf(“\n Khong tim duoc file”);
return 0;
}
fscanf(f,”%d”,&g.n);
for(int i=0; i<g.n;i++){
for(int j=0;j<g.n;j++)
fscanf(f,”%d”,&g.a[i][j]);
}
fclose(f);
return 1;
}
void XuatDoThi(DOTHI g){
printf(“\n So dinh cua ma tran la: %d”,g.n);
printf(“\n Ma Tran: \n”);
for(int i=0;i<g.n;i++){
printf(“\t”);
for(int j=0;j<g.n;j++)
printf(“%d “,g.a[i][j]);
printf(“\n”);}
}
int LuuVet[MAX];
int ChuaXet[MAX];
int DoDaiDuongDiToi[MAX];
int TimDuongDiNhoNhat(DOTHI g){
int li = -1;
float p = VOCUC;
for(int i=0; i<g.n;i++){
if(ChuaXet[i] == 0 && DoDaiDuongDiToi[i] < p){
p = DoDaiDuongDiToi[i];
li = i;
}
}
return li;
}
void CapNhatDuongDi(int u, DOTHI g){
ChuaXet[u] = 1;
for(int v=0; v< g.n; v++){
if(ChuaXet[v] == 0 && g.a[u][v] > 0 && g.a[u][v] < VOCUC)
if(DoDaiDuongDiToi[v] > DoDaiDuongDiToi[u] + g.a[u][v]){
DoDaiDuongDiToi[v] = DoDaiDuongDiToi[u] + g.a[u][v];
LuuVet[v] = u;
}
}
}
void Dijkstra(int S, int F, DOTHI g){
int i;
for(i=0;i<g.n;i++){
ChuaXet[i] = 0;
DoDaiDuongDiToi[i] = VOCUC;
LuuVet[i] = -1;
}
DoDaiDuongDiToi[S]=0;
while(ChuaXet[F] == 0){
int u=TimDuongDiNhoNhat(g);
if(u== -1) break;
CapNhatDuongDi(u,g);
}
if(ChuaXet[F] == 1){
printf(“Duong di ngan nhat tu dinh %d den dinh %d la: \n\t”,S,F);
i = F;
printf(“%d “,F);
while(LuuVet[i] != S){
printf(“<-%d”,LuuVet[i]);
i = LuuVet[i];
}
printf(“<-%d\n”,LuuVet[i]);
printf(“\tVoi do dai la %d\n”,DoDaiDuongDiToi[F]);
}
else{
printf(“Khong co duong di tu dinh %d den dinh %d \n”,S,F);
}
}
int main(){
DOTHI g;
if(DocDoThi(input,g) == 1){
printf(“\n Do thi doc thanh cong…”);
XuatDoThi(g);
printf(“Nhap mot phim bat ki de dung thuat toan dijkstra..\n\n”);
getch();
int S,F;
printf(“Nhap vao dinh bat dau: “);
scanf(“%d”,&S);
printf(“Nhap vao dinh ket thuc: “);
scanf(“%d”,&F);
Dijkstra(S,F,g);
}
getch();
}

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.