0 nhận xét

Tính từ so sánh nhất – Superlative adjectives

1. Lý thuyết

Một số tính từ chuyển về dạng so sách nhất.

Clean > the cleanest

Safe > the safest

big > the biggest

ugly > ugliest

stressful > the most stressful

good > the best

bad > the worst

Little > the least

Far > the farthest, the furthest

Many, much > the most

– Từ những từ biến đổi về dạng so sách nhất như trên ta có kết luận. Những tính từ có 1 âm tiết ta thêm the vào trước và thêm est vào cuối tính từ. Tính từ từ 2 âm tiết trở lên ta thêm từ the most phía trước tính từ là được.

– Có một số từ sẽ có dạng chuyển đổi khá đặt biệt và ta cần học thuộc những từ đó như bad > the worst, little > the least…

– Tính từ phía sau là y đổi sẽ đổi thành i rồi mới thêm est vào sau.

2. Bài tập

1. What’s one of ……….. (old) universities in your country?

Đáp án: The oldest

2. What’s ……….. (big) city in your country?

Đáp án: The biggest

3. What’s ………. (modern) city in your country?

Đáp án: The most modern

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.