0 nhận xét

Nên và có thể – Should and can

1. Lý thuyết

Should (modal verb) /ʃəd; strong ʃʊd/: Nên

Can (modal verb) /kən; strong kæn/: Có thể

– Từ should là dùng để đưa ra một lời đề nghị, khuyến nghị nào đó cho ai đó, còn từ can là để diễn một khả năng người đó có thể làm được việc gì hay một việc nào đó có thể xảy ra.

– Ta có từ shouldn’t nghĩa là không nên và can’t nghĩa là không thể.

2. Bài tập

A: ……….. I rent a car in Seoul?

Đáp án: Should

B: No, i think you ………. take the subway. You ………. get around quickly and easily.

Đáp án: Should, can.

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.