0 nhận xét

Quá khứ đơn và ago – Simple past and ago

1. Lý thuyết

Ago (adverb) /əˈɡəʊ $ əˈɡoʊ/: Trước đây

– Vị trí của ago nằm phía sau một cụm từ hay 1 từ chỉ một quãng thời gian nào đó vd: a week ago, two days ago…

– Quá khứ đơn (Simple past) có công thức: S + V(ed) + O

Một số động từ nguyên mẫu chuyển về quá khứ.

Write > wrote

win > won

work > worked

wear > wore

throw > threw

think > thought

tell > told

take > took

steal > stole

make > made

– Ta có thể mượn trợ động từ did để chuyển về dạng quá khứ đơn, khi sử dụng trợ động từ did rồi thì động từ chính trong câu ta để nó nguyên mẫu.

– Ta có phủ định của did là didn’t.

2. Bài tập

A: Why ………. you ………. (decide) to write about Mia Hamm for your report?

Đáp án: Did, decide

B: Well, I ………. (want) to write about an athlete. And i think she’s very inspiring. In 1997, she ………. (start) the Mia Hamm Foundation. It helps women in sports. Then in 2000, she ……….. (write) the book Go for the Goal.

Đáp án: Wanted, started, wrote

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.