0 nhận xét

Đủ và quá – Enough and too

1. Lý thuyết

Enough (adverb) /ɪˈnʌf/: Đủ

Too (adverb) /tuː/ : Quá

Vị trí của enough và too như sau:

+ Enough đứng trước một danh từ và đứng sau tính từ

+ Too đứng trước tính từ

Khi viết câu gặp từ those ta đổi thành these.

2. Bài tập

A. Dùng các từ sau để điền vào chỗ trống bên dưới. Sử dụng enough và too.

Long | money | uncomfortable

1. How do these pants look? Do you think they’re………..?

Đáp án: Long enough

2. Oh, no! I don’t have…………. This belt is $30, and i only have $20.

Đáp án: Enough money

3. These shoes look nice, but they’re……….. I can’t walk at all.

Đáp án: Too uncomfortable

B. Viết lại câu dùng enough và too.

– These pants aren’t long enough. (too)

Đáp án: These pants are too short

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.