0 nhận xét

Hiện tại hoàn thành – Present perfect

1. Lý thuyết

– Hiện tại hoàn thành (Present perfect) có công thức: S + have + V(ed)/v3 + O

– Trong câu thì hiện tại hoàn thành ta có thể sử dụng một số từ như never, ever sắp xếp vị trí của chúng đứng sau have và đứng trước V(ed)/v3.

Một số động từ chuyển về động từ cột 3.

Be > been

Drink > drunk

Eat > eaten

Have > had

Try > tried

2. Bài tập

A. Điền vào chỗ trống sử dụng thì hiện tại hoàn thành.

A: This place looks fun. I ………. (never / be) here.

Đáp án: have never been

B: I love it here. I ………. (be) here many times.

Đáp án: have been

B. Viết lại câu sử dụng thì hiện tại hoàn thành.

– be / to a Turkish restaurant

Đáp án: I have never been to a Turkish restaurant.

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.