0 nhận xét

Cách sử dụng So, too, either and neither

1. Lý thuyết

Sử dụng So, too, either and neither để đáp lại suy nghĩ của bản thân về câu nói của người khác.

Câu khẳng định

– Nếu câu văn sử dụng động từ to be thì ta có thể trả lời dùng so, too như sau: So am i / i am, too.

– Nếu câu văn sử dụng động từ thường thì ta dùng so, too như sau: So do i / i do, too.

Câu phủ định

– Nếu câu văn sử dụng động từ to be thì ta dùng neither và either như sau: Neither am i / i’m not, either.

– Nếu câu văn sử dụng động từ thường thì ta dùng neither và either như sau: Neither do i / i don’t, either.

2. Bài tập

1. I’m not a fan of dramas.

Đáp án: Neither am i / i’m not, either

2. I love animated movies.

Đáp án: So do i, i do, too

3. i don’t like science-fiction movies.

Đáp án: Neither do i / i don’t, either

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.