0 nhận xét

Tính từ so cách – Comparative adjectives

1. Lý thuyết

Một số tính từ chuyển về kiểu so sách

Light > lighter

Nice > nicer

Thin > thinner

Heavy > heavier

Difficult > more / less difficult

Good > better

Bad > worse

Much / many > more

Expensive > more / less expensive

Far > farther, further

Little > less

– Như một số kiểu chuyển trên đây ta rút ra được nhận xét. Khi một tính từ ở dạng số ít (1 âm tiết) muốn đưa cho về kiểu so sách ta thêm er phía sau nó mà đối với tính từ ở dạng số nhiều (2 âm tiết trở lên) ta dùng less hay là more đặt ở trước.

– Khi chuyển một số từ mà âm cuối là y thì ta đổi thành i rồi mới cho er vào sau nó.

– Không phải bất kỳ trường hợp 1 âm tiết nào cũng chỉ cần thêm er vào cuối là chuyển về kiểu so sách được, một số từ đặc biệt sẽ không biến đối như vậy mà nó sẽ có từ riêng cho những trường hợp này như (good > better, bad > worse…). Ta bắt buộc phải thuộc những từ đặt biệt như vậy.

Trường hợp cần so sách giữa 2 đồ vật với nhau ta thêm từ “than” vào sau tính từ so sách.

2. Bài tập

1. Is your new printer……….(fast) your old one?

Đáp án: Is your new printer faster than your old one?

2. My new camera isn’t……….(good) my old one. In fast, is’s………..(bad)!

Đáp án: My new camera isn’t better than my old one. In fast, is’s worse!

3. This new camera is really cheap! It’s………..(expensive) than my old one.

Đáp án: This new camera is really cheap! Is’s less expensive than my old one.

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.