0 nhận xét

Cách sử dụng will, may và might

1. Lý thuyết

Will (modal verb) /wɪl/: Sẽ

May (modal verb) /meɪ/ : Có thể

Might (modal verb) /maɪt/: Có thể

– Will được sử dụng để dự đoán một việc gì đó có cơ sở.

– May, might để diễn tả một việc gì đó có khả năng nhưng không có cơ sở.

– Will chắc chắn hơn là may và might.

2. Bài tập

A: Do you think you’ll buy a house next year?

B: No. I don’t have enough money. But i’ll / i may rent an apartment. I don’t know.

Đáp án: I may

A: Do you think you’ll get married after college?

B: I’m not sure. I’ll / I may get married someday.

Đáp án: I’ll

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.