0 nhận xét
Cách dùng động từ khiếm khuyết (Modals for speculating)

Trong bài này hãy cùng mình đi tìm hiểu về một số phương thức để suy đoán bằng cách dùng các động từ khiếm khuyết. Mời các bạn theo dõi bên dưới.

Cách dùng động từ khiếm khuyết (Modals for speculating)

Modals for speculating dịch ra nghĩa là các phương thức để suy đoán. Nhắc đến suy đoán ta sẽ dùng các động từ khiếm khuyết như must, may, could, can, might…

Cấu trúc câu sử dụng động từ khiếm khuyết: S + động từ kiếm khuyết + vnm

  • Sau động từ khiếm khuyết luôn có một động từ nguyên mẫu.
  • Động từ khiếm khuyết không thêm s hay es như động từ thường.
  • Động từ khiếm khuyết không có dạng v-ed, v-ing hay to verb.

Với những câu biểu hiện suy đoán với nhiều sự chắc chắn ta dùng: must, can’t

Ví dụ 1: He must be really busy. He started a new job (Anh ấy phải thực rất bận. Anh ấy đã bắt đầu một công việc mới)

Như ta thấy “He started a new job” thì anh ấy phải bận biểu thị sự chắc chắn nên là dùng must.

Với những câu biểu hiện suy đoán với ít chắc chắn hơn ta dùng: could, may, might, may not, might not

Ví dụ 2: He could be upset about something. Maybe you did something to him.

Từ khóa trong câu biểu thị ít chắc chắn là từ Maybe (có lẽ) có lẽ gì đó thì sẽ ít chắn chắn hơn nên dùng là could.

Dưới đây là một số ví dụ để bạn luyện tập.

Ví dụ: Chọn động từ khiếm khuyết đúng nhất cho câu.

  1. I don’t know his weekend plans. He must / could drop by on Saturday.
  2. She didn’t say much on the phone to him. They must not / might be getting along.
  3. They must / may not come to the party. They’re going out to dinner that night.

Đáp án:

  1. I don’t know his weekend plans. He could drop by on Saturday.
  2. She didn’t say much on the phone to him. They must not be getting along.
  3. They may not come to the party. They’re going out to dinner that night.

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.