0 nhận xét
Biểu thức với động từ nguyên mẫu (Expressions with infinitives)

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách dùng động từ nguyên mẫu và học các tự vựng động từ nguyên mẫu chỉ các hành vi trong mối quan hệ. Mời các bạn theo dõi bên dưới.

Biểu thức với động từ nguyên mẫu (Expressions with infinitives)

Để dùng các động từ nguyên mẫu (infinitives), ta sẽ đặt động từ nguyên mẫu sau cấu trúc It’s + adj rồi mới tới to + đồng từ nguyên mẫu.

Một số từ vựng động từ nguyên mẫu chỉ các hành vi trong mối quan hệ để bạn áp dụng trong câu nói.

 1. Apologize /əˈpɒlədʒaɪz/: Xin lỗi
 2. Argue /ˈɑːɡjuː/: Tranh luận
 3. Communicate /kəˈmjuːnɪkeɪt/: Giao tiếp
 4. Compromise /ˈkɒmprəmaɪz/: Thỏa hiệp
 5. Criticize /ˈkrɪtɪsaɪz/: Phê bình
 6. Forgive /fəˈɡɪv/: Tha thứ
 7. Gossip /ˈɡɒsɪp/: Buôn chuyện
 8. Judge /dʒʌdʒ/: Đánh giá
 9. Lie /laɪ/: Nói dối
 10. Think /θɪŋk/: Suy nghĩ
 11. Forget /fəˈɡet/: Quên đi
 12. Accept /əkˈsept/: Chấp nhận
 13. Talk /tɔːk/: Nói chuyện
 14. Discuss /dɪˈskʌs/: Thảo luận

Ví dụ: It’s good to forgive someone. (Thật tốt để tha thứ một ai đó)

Dịch câu là: Thậtđể

Ngoài việc dùng động từ nguyên mẫu như cấu trúc trên thì ta còn dùng cho một cấu trúc nữa là It’s + (a noun phrase) một cụm danh từ + to + động từ nguyên mẫu.

Ví dụ: It’s a good idea to accept an apology.

Vậy đó là hoàn tất cách dùng động từ nguyên mẫu. Qua đó bạn chỉ việc học thêm các động từ nguyên mẫu mới và biết dùng trong câu.

Dưới đây là một số ví dụ để bạn rèn luyện.

Ví dụ: Chọn động từ nguyên mẫu đúng nhất cho câu.

 1. It’s important to lie / to communicate in a relationship.
 2. It’s helpful to share / to forget your feelings when you have a problem.
 3. It’s nice to gossip / to think about other people before making decisions.

Đáp án:

 1. It’s important to communicate in a relationship.
 2. It’s helpful to share your feelings when you have a problem.
 3. It’s nice to think about other people before making decisions.

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.