0 nhận xét

Kinh nghiệm khi gặp thế bí trong ngôn ngữ C

1. Khi không biết viết một hàm như thế nào hay không biết cách khắc phục lỗi ra làm sao thì ta nên dựa vào hàm đó và tách viết riêng ra từng hàm nhỏ hơn.

2. Mong muốn xuống dòng trong mảng ta đặt ký tự \n ở đầu.

3. Toàn bộ những hàm kiểm tra ta sử dụng kiểu dữ liệu bool mang 2 giá trị là true và false

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.