0 nhận xét

Hàm gọi lại chính nó được gọi là đệ quy. Hàm đề quy có 4 loại bao gồm:

  1. Đệ quy tuyến tính => Thân hàm gọi 1 lần chính nó
  2. Đệ quy nhị phân => Thân hàm gọi 2 lần chính nó
  3. Đệ quy phi tuyến => Thân hàm lặp gọi 1 số lần chính nó
  4. Đệ quy hỗ tương => 2 hàm đệ quy gọi nhau

Sau đây chúng ta cũng tìm hiểu những dạng bài nào được viết dạng đệ quy.

Tổng hợp các bài toán về đệ quy trong C

1. Hàm nhập, xuất mảng đệ quy

void nhapmang(int a[], int n){
if(n==0)
return;
nhapmang(a, n-1);
printf(“\nNhap phan tu %d: “,n-1);
scanf(“%d”,&a[n-1]);
}void xuatmang(int a[], int n){
if(n == 0)
return;
xuatmang(a, n-1);
printf(“%4d”,a[n-1]);
}

2. Hàm xuất mảng ngược

Vd: Mảng a[5]={2, 4, 5, 3, 9} thì ta có mảng ngược là a[5]={9, 3, 5, 4, 2}

void xuatmangnguoc(int a[], int n){
if(n == 0)
return;
printf(“%4d”,a[n-1]);
xuatmangnguoc(a, n-1);
}

3. Tính tổng n

Vd: n = 5 thì ta có S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5

//Dung de quy
long tong(int n){
if(n==0)
return 0;
return n + tong(n-1);
}

4. Đếm mảng các số chẵn

Chú thích: Chúng ta sẽ đếm những số chẵn có trong mảng có bao nhiêu số.

int demchan(int a[], int n){
if(n == 0)
return 0;
if(n % 2 == 0)
return 1 + demchan(a,n-1);
return demchan(a,n-1);
}

5. Đếm mảng các số nguyên tố

bool ktnt(int n){
int d=0;
for(int i=1; i< n; i++){
if(n%i==0)
d=d+1;
}
if(d==1)
return true;
return false;
}
int demsonguyento(int a[], int n){
if(n==0)
return 0;
if(ktnt(a[n-1]))
return 1 + demsonguyento(a, n-1);
return demsonguyento(a, n-1);
}

6. Hàm tổng mảng

long tongmang(int a[], int n){
if(n==0)
return 0;
return a[n-1] + tongmang(a,n-1);
}

7. Hàm tổng mảng chẵn

long tongmangchan(int a[], int n){
if(n==0)
return 0;
if(a[n-1] % 2 == 0)
return a[n-1] + tongmangchan(a, n-1);
return tongmangchan(a, n-1);
}

8. Hàm tính tổng các giá trị lớn hơn giá trị đứng trước nó.

Vd: 5, 6, 9, 1, 2 thì ta có S= 6 + 9 + 2 vì 5 < 6 ta lấy 6, 6 < 9 ta lấy 9…

long tonglhdt(int a[], int n){
if(n==0)
return 0;
if(a[n-1] > a[n])
return a[n-1] + tonglhdt(a,n-1);
return tonglhdt(a, n-1);
}

9. Kiểm tra mảng toàn chẵn

bool kttoanchan(int a[], int n){
if(n==0)
return true;
if(a[n-1] % 2 != 0)
return false;
return kttoanchan(a, n-1);
}

10. Hàm tìm max trong mảng

int timmax(int a[], int n){
if(n==1)
return a[0];
if(a[n-1] > timmax(a,n-1))
return a[n-1];
return timmax(a,n-1);
}

11. Tìm vị trí max trong mảng

int timvitrimax(int a[], int n){
if(n==1)
return 0;
if(a[n-1] > a[timmax(a,n-1)])
return n-1;
return timmax(a,n-1);
}

12. Hàm xếp tăng mảng

void sapxeptang(int a[], int n){
if(n==1)
return;
for(int i=0;i<n;i++){
if(a[i] > a[n-1]){
int tam = a[i];
a[i]=a[n-1];
a[n-1]=tam;
}
}
sapxeptang(a,n-1);
}

13. Giả xử x1=1, x2 =1, xn=x(n-1) + (n-1)*x(n-2) 

Viết hàm tính xn bằng đệ quy.

long tinhdequy(int n){
if(n==1 || n==2)
return 1;
return tinhdequy(n-1) + (n-1)*tinhdequy(n-2);
}

14. Tính số hạng n của dãy Fibonacci sau.

f1=1

f2=1

fn=fn-1 + fn-2, n>=3

long Fibonaci(int n){
if(n==1 || n==2)
return 1;
return Fibonaci(n-1) + Fibonaci(n-2);
}

15. Tìm UCLN của 2 số nguyên dương

int UCLN(int c, int b){
if (c == b)
return c;
if (c > b)
return UCLN(c – b, b);
else
return UCLN(c, b – c);
}

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.