0 nhận xét

Tổng hợp các bài toán thao tác với file trong ngôn ngữ C

1. Đọc file văn bản và ghi file

#include <stdio.h>
void docfile(int &n);
void ghifile(int n);
int main(){
int n;
docfile(n);
ghifile(n);
return 0;
}
void docfile(int &n){
FILE *f;
f=fopen(“E:\\nhap\\text.inp”,”r”);
fscanf(f,”%d”,&n);
fclose(f);
}
void ghifile(int n){
FILE *f;
f=fopen(“E:\\nhap\\text.out”,”w”);
fprintf(f,”Xin chao”);
fclose(f);
}

2. Nối thêm vào cuối file văn bản

f=fopen(“E:\\nhap\\bai1.inp”,”a”);
scanf(“%s”,&a);
fprintf(f,”%s”,a);

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.