0 nhận xét

Tìm kiếm x trong mảng một chiều trên ngôn ngữ C

X là giá trị cần tìm, khi tìm được ta xuất vị trí của nó ngược lại không tìm được ta return -1.

Các bước:

Bước 1: Cho i chạy từ đầu mảng đến cuối mảng.

Bước 2: Dùng câu điều kiện If để tìm x bằng giá trị cần tìm a[i].

Bước 3: Nếu đúng return i, nếu chạy hết vòng lập mà không thấy ta mới return -1.

int timx(int a[], int n, int x){
for(int i=0; i<n; i++){
if(x == a[i])
return i;
}
return -1;
}

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.