0 nhận xét

Hàm tạo ra 1 mảng có các số ngẫu nhiên từ 1 – 100

void nhapmang(int a[], int n){
int min=1;
int max=100;
srand(time(0));
for(int i=0; i<n;i++)
a[i]=min + rand()%(max + 1 – min);
}
void xuatmang(int a[], int n){
for(int i=0; i<n;i++)
printf(“%4d”,a[i]);
}

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.