0 nhận xét

Chương trình đầu tiên Hello World bằng ngôn ngữ Java

public class Main{

public static void main(String[] args){

System.out.println(“Hello World”);

}

}

Tại Notepad ta đặt tên chương trình: Main.java

Biện dịch và chạy trên Command Prompt:

Biên dịch: javac Main.java

Chạy: java Main

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.