0 nhận xét

Các câu lệnh thường dùng trong terminal

Chú thích

Câu lệnh: 

– (tên) ⇒ chỉ viết những thông tin trong dấu (), không đánh luôn dấu ().

– /*Văn bản*/ ⇒ dùng làm ghi chú thêm

Lưu ý:

1. Nếu bạn muốn viết nhanh thư mục con ta đánh chữ đầu tiên của tên mục con sau đó nhấn phím TAB trên bàn phím là như vậy nó sẽ nhanh ra tên mà bạn cần.

2. Nhấn phím lên và xuống để hiện lại các câu lệnh đã nhập.

3. Folder (thư mục) sẽ có ký hiệu màu xanh nước biển, file (tập tin) thì màu đen bình thường và nếu biên dịch file.c thì tập tin sẽ có màu xanh lá cây.

Hiện hành là những chương trình hiện đang dùng hiện tại.

Câu lệnh Tác dụng Giải thích thêm
clear Làm mới terminal không ảnh hưởng các câu lệnh khác
ls -l Hiện thị tất cả thông tin (thư mục và tệp hiện có, thời gian tạo, tên user đã tạo, quyền truy cập)
cd (tên thư mục) Di chuyển đến thư mục chỉ định Không thể di chuyển từ thư mục con lên thư mục cha được
cd – Di chuyển đến thư mục vừa thao tác trước đó
cd .. Di chuyển lùi về thư mục cha
cd ~ Di chuyển về thư mục gốc
mkdir (tên thư mục) Tạo mới thư mục
gcc (tên tệp).c -o (tên mới)

/*và*/

./(tên mới)

Biên dịch chương trình trong file.c và chạy chương trình Biên dịch và chạy tập tin .c
vi (ten).c Tạo file.c

– Khi vào file.c ta nhấn phím Insert trên bàn phím để có thể chỉnh sửa.

– Nhấn phím ESC ta có các câu lệnh sau: câu lệnh :wq (lưu và thoát), :w (lưu không thoát), :q (thoát không lưu), :set number (hiện số thứ tự trên câu lệnh).

Dùng cho việc viết ngôn ngữ C
gcc -c -fpic (tên1).c (tên2).c

gcc -shared (tên1).o (tên2).o -o libfoo.so

gcc (hàm main).c -o (tên mới) -L. -lfoo

LD_LIBRARY_PATH=.:

export LD_LIBRARY_PATH

./(tên mới)

Thư viện liên kết động Nếu libfoo.so chưa có thì ta phải gõ -olibfoo.so
useradd (tên) Tạo user mới
su (tên user) Di chuyển vào user chỉ định
exit Thoát khỏi user hiện hành
pwd Xem đường dẫn cây thư mục
whoami Xem tên user hiện tại
rm (tên tập tin) /*và*/ rm -R (tên thư mục) Xóa file (tập tin) và xóa folder (thư mục)
cp (tên tập tin) (tên thư mục) Copy tập tin vào folder (thư mục)
mv (tên tập tin) (tên thư mục) Di chuyển tập tin vào thư mục
mv (tên tập tin cũ) (tên tập tin mới) Đổi tên tập tin

 

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.