0 nhận xét

Chào các bạn trong bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để CURD trên android studio. Và sau đây là phần hướng dẫn.

Cách thêm xóa sửa trên android studio

Bạn tạo giao diện cho chức năng như bình thường rồi thêm 4 button là thêm, xóa, sửa và xem trên giao diện. Và ta cũng đặt id cho các button này luôn. Mình ở đây dùng ListView để mà hiện thông tin ra màn hình và dùng SQLite để lưu dữ liệu.

Xong khi làm xong bạn vào lớp class code của mình và làm theo như bên dưới, bên dưới đây là đoạn code mẫu nên là bạn đọc hiểu và sửa lại các tên như bên của bạn đang dùng nhé.

public class VocabularyActivity extends AppCompatActivity {
EditText edtmatu, edttentu, edtnghia, edtphienam, edtloaitu;
Button btninsert, btndelete, btnupdate,btnquery;
ListView lv;
ArrayList<String> mylist;
ArrayAdapter<String> myadapter;
SQLiteDatabase mydatabase;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);

edtmatu = findViewById(R.id.edtmatu);
edttentu = findViewById(R.id.edttentu);
edtnghia = findViewById(R.id.edtnghia);
edtphienam = findViewById(R.id.edtphienam);
edtloaitu = findViewById(R.id.edtloaitu);
btninsert = findViewById(R.id.btninsert);
btndelete = findViewById(R.id.btndelete);
btnupdate = findViewById(R.id.btnupdate);
btnquery = findViewById(R.id.btnquery);

lv = findViewById(R.id.lv);
mylist = new ArrayList<>();
myadapter = new ArrayAdapter<>(this, android.R.layout.simple_list_item_1,mylist);
lv.setAdapter(myadapter);

mydatabase = openOrCreateDatabase(“qltuvungtienganh”,MODE_PRIVATE,null);
try{
String sql = “CREATE TABLE tbltuvung(matu TEXT primary key,tentu TEXT,phienam TEXT,loaitu TEXT,nghia TEXT)”;
mydatabase.execSQL(sql);
}
catch(Exception e){
Log.e(“Error”,”Table đã tồn tại”);

}
btninsert.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
String matu = edtmatu.getText().toString();
String tentu = edttentu.getText().toString();
String nghia = edtnghia.getText().toString();
String phienam = edtphienam.getText().toString();
String loaitu = edtloaitu.getText().toString();

ContentValues myvalue = new ContentValues();
myvalue.put(“matu”,matu);
myvalue.put(“tentu”,tentu);
myvalue.put(“nghia”,nghia);
myvalue.put(“phienam”,phienam);
myvalue.put(“loaitu”,loaitu);
String msg = “”;
if(mydatabase.insert(“tbltuvung”,null,myvalue)== -1){
msg = “Fail to Insert Record!”;

}else{
msg = “Insert record Sucessfully”;

}
Toast.makeText(VocabularyActivity.this,msg, Toast.LENGTH_SHORT).show();

}
});
btndelete.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
String matu = edtmatu.getText().toString();
int n = mydatabase.delete(“tbltuvung”,”matu = ?”,new String[]{matu});
String msg =””;
if(n ==0){
msg = “No record to Delete”;

}
else{
msg = n+ ” record is deleted”;

}
Toast.makeText(VocabularyActivity.this,msg,Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
});
btnupdate.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
String tentu = edttentu.getText().toString();
String nghia = edtnghia.getText().toString();
String phienam = edtphienam.getText().toString();
String loaitu = edtloaitu.getText().toString();
String matu = edtmatu.getText().toString();
ContentValues myvalue = new ContentValues();
myvalue.put(“tentu”,tentu);
myvalue.put(“nghia”,nghia);
myvalue.put(“phienam”,phienam);
myvalue.put(“loaitu”,loaitu);

int n = mydatabase.update(“tbltuvung”,myvalue,”matu = ?”,new String[]{matu});
String msg = “”;
if(n == 0){
msg = “No record to Update”;
}
else{
msg = n+ ” record is updated”;
}
Toast.makeText(VocabularyActivity.this,msg,Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
});
btnquery.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
mylist.clear();
Cursor c = mydatabase.query(“tbltuvung”,null,null,null,null,null,null);
c.moveToNext();
String data = “”;
while(c.isAfterLast() == false){
data = c.getString(0)+”. ” + c.getString(1)+” /” + c.getString(2)+ “/ (“+c.getString(3)+”): ” + c.getString(4);
c.moveToNext();
mylist.add(data);

}
c.close();
myadapter.notifyDataSetChanged();
}
});
}
}

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.